PRIVACY


 

Voor het kunnen opnemen van contact, het verzenden van informatie over activiteiten binnen mijn praktijk, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, bewaart "Stil de Tijd" persoonlijke gegevens van je zoals je naam, adres en e-mailadres.

Wanneer je binnen 'Stil de Tijd' een cursus, training, padcoaching of individuele begeleiding volgt dan bewaar ik naast bovengenoemde gegevens ook de meer bijzondere persoonlijke gegevens. Wanneer dit aan de orde is dan zal hiervoor expliciet jouw toestemming worden gevraagd.

 

Wij zorgen er te allen tijde voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke gegevens. Daarvoor zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

 • Wij houden ons aan het beroepsprofiel en de beroepscode van onze beroepsvereniging. Uit dien hoofde hebben we geheimhoudingsplicht.

 • Geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor intervisie of supervisie. Intervisie en supervisie verslagen worden gedeeld met collega’s en zijn zo geschreven dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele personen.

 • Een klein deel van de gegevens (naam, adres, datum cursus, begeleiding ed.) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur een factuur kunnen opstellen of een jaarrekening opmaken. Met onze administrateur hebben we een Verwerkersovereenkomst opgesteld waarmee is vastgelegd dat zij de persoonsgegevens alleen voor het afgesproken werk mag gebruiken.

 • De bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padcoaching worden digitaal bewaard. Deze gegevens zijn met een wachtwoord beveiligd.

 • De bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padcoaching worden direct na de beëindiging van een traject verwijderd en/of vernietigd.

 • Wij nemen extra maatregelen om er voor te zorgen dat de informatie op onze computer, ‘the cloud’ en/of website optimaal zijn beveiligd. Deze maatregelen zijn:

  • De netwerken die wij gebruiken zijn beveiligd door een firewall: hetzij de firewall van het netwerk hetzij een firewall op onze computers.

  • Onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord.

  • E-mail is communicatiemiddel wat wij niet kunnen beveiligen. 'Stil de Tijd' kan daarom geen verantwoordelijkheid dragen over informatie die je verstrekt over jezelf per e-mail. Wij ontvangen daarom meer persoonlijke informatie dan ook bij voorkeur per e-mail. 

  • Indien je een aankoop of transactie uitvoert via mijn website, zoals het aankopen van een dienst of een product zal de communicatie tussen de webservers van <naam praktijk> en jouw browser worden beveiligd met HTTPS (SSL) .

  • Afhandeling van financiële transacties laat ik/naampraktijk afhandelen door (naam partij). Met hen wordt alleen de gegevens gedeeld die benodigd zijn om de financiële transactie tot stand te brengen.

  • Indien je je contactgegevens achterlaat via mijn website geef je mij/naam praktijk toestemming deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen.

 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je persoonsgegevens, dan zullen wij je hierover eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

DSCF4605.jpg